Stadgar

för
Finlands svenska spelmansförbund r.f.
stiftat till åminnelse av Otto Andersson

 

§ 1

 

Namn och hemort

Föreningens namn är Finlands svenska spelmansförbund r.f. och dess hemort är Helsingfors.

 

§ 2

 

Ändamål och verksamhetsart

Förbundets ändamål är att återuppliva och befrämja den finlandssvenska folkmusiken och spelmanstraditionen.

Förbundet vill skapa ett intimare samarbete mellan bygdespelmännen i Finlands svenskbygder och vill genom utbyte av låtar, genom spelmansträffar, kurser, seminarier, gemensamma uppträdanden och spelmansstämmor samt genom samarbete med andra spelmansorganisationer både hemma och i utlandet ge spelmännen tillfälle att lära känna varandra och varandras musikskatt.

Förbundet vill främja forskning, insamling, uppteckning, tryckning, utgivning och inspelning av folkmusik samt levandegöra denna genom massmedia och offentliga uppträdanden.

Förbundet äger rätt att utöva förlagsverksamhet, inneha fonder och annan egendom samt för sin verksamhet nödiga fastigheter ävensom motta gåvor och testamenten.

Förbundet strävar inte efter ekonomisk vinning varken för sig eller sina enskilda medlemmar.

Förbundet är i politiskt och religiöst avseende neutralt.

 

§ 3

 

Medlemmar

Som ordinarie medlem i förbundet kan antas enskilda spelmän.

Andra personer samt registrerade föreningar och rättsgiltiga samfund med intresse för förbundets verksamhet kan ansluta sig som understödande medlemmar.

Styrelsen äger rätt att delegera antagandet av nya medlemmar till förbundssekreteraren jämte förbundets ordförande eller viceordförande. Om en medlem underlåtit att betala sin medlemsavgift trots påminnelser, har styrelsen rätt att utesluta medlemmen ur föreningen.

Styrelsen har rätt att utse hedersmedlemmar och hedersordföranden. Till hedersmedlem kan styrelsen utse person som särskilt främjat förbundets verksamhet. Om en sådan person verkat som förbundets ordförande, kan denna utses till hedersordförande.

 

§ 4

 

Avgifter

Förbundet uppbär av sina såväl ordinarie som understödande medlemmar en årlig medlemsavgift, vars storlek fastställs av ordinarie förbundsdag. Hedersmedlemmar och hedersordföranden är befriade från medlemsavgift.

 

§ 5

 

Styrelse och förvaltning

Förbundets beslutande organ är förbundsdagen, som sammankallas minst en gång årligen.

Förbundets verksamhet leds och dess tillgångar förvaltas av förbundsstyrelsen, som väljs årligen vid ordinarie förbundsdag.

Förbundsstyrelsen består av ordförande och viceordförande samt sex till åtta ledamöter jämte deras personliga ersättare, valda bland medlemmarna från de fyra finlandssvenska regionerna. Dessutom väljer förbundsdagen en ledamot jämte en personlig ersättare som representerar Finlands svenska folkmusikinstitut. Förbundsstyrelsen utser sekreterare och skattmästare och äger rätt att tillsätta utskott.

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre (3) av styrelsens ledamöter så önskar och är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och fem (5) ledamöter är närvarande.

Förbundets namn tecknas av ordföranden ensam eller av viceordföranden jämte sekreteraren.

Förbundets protokollspråk är svenska.

 

§ 6

 

Räkenskaper

Förbundets räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna godkänns av styrelsen och revideras senast två veckor före förbundsdagen.

 

§ 7

 

Ordinarie förbundsdag

Förbundet sammankommer årligen till ordinarie förbundsdag före utgången av mars månad. Kallelse till förbundsdag sker genom annons i förbundets medlemstidning eller rundskrivelse till medlemmarna och genom annons i minst två av de större finlandssvenska dagstidningarna samt publicering på förbundets hemsida senast två veckor före förbundsdagen.

 

Vid ordinarie förbundsdag behandlas följande ärenden:

a) Utses presidium för förbundsdagen:

- ordförande

- viceordförande

- sekreterare

- två protokolljusterare och

  rösträknare

b) Förbundsdagens laglighet och beslutsrätt

c) Förbundsstyrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret

d) Förbundsstyrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen samt revisionsberättelsen

e) Beslutes om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

f) Verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för innevarande år

g) Andra möjligen förekommande ärenden. Ifall beslut önskas i någon fråga bör denna inlämnas till förbundsstyrelsen senast en månad före förbundsdagen.

h) Väljs ordförande och viceordförande för förbundsstyrelsen samt sju till nio ledamöter jämte deras personliga ersättare.

i) Utses en revisor och dennes suppleant.  

 

§ 8

 

Val och rösträtt

Ordinarie medlem i förbundet äger rösträtt. Beslut fattas i öppen omröstning med enkel majoritet. I ärenden angivna i § 9 och § 10 krävs fyra femtedelars (4/5) majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Val kan ske med slutna sedlar, varvid avgörandet vid lika röstetal faller genom lottning.

 

§ 9

 

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan göras av ordinarie förbundsdag och ändringen bör

omfattas med minst fyra femtedelar (4/5) av de avgivna rösterna. I kallelse till dylikt möte bör tydligt anges, att ändring av stadgarna behandlas.

 

§ 10

 

Upplösning

Beslut om upplösning av förbundet fattas vid ordinarie förbundsdag med minst fyra femtedelar (4/5) av de avgivna rösterna. Beslutet vinner kraft först sedan det även vid den året därpå följande ordinarie förbundsdag omfattats med minst fyra femtedelar (4/5) av de avgivna rösterna.

I händelse av upplösning skall förbundets resterande medel tillfalla annan för finlandssvensk folkmusik verkande rättsgiltig organisation, varom sista förbundsdagen äger att besluta.

 

* * *

 

För övrigt gäller föreningslagen.

 

 

Stadgeändringen registrerad 26.8.2015